Monday, October 30, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 1.优: ưu


1.优: ưu
---> 稍优 (Sảo ưu) hơi ưu
---> 优势: ưu thế
---> 占优: Chiếm ưu


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment