Sunday, October 29, 2017

CẠM BẪY TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ CAO XA BẢO MÃ


CẠM BẪY TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG
MÃ CAO XA BẢO MÃ
Ván 1  Ván 2  Ván 3  Ván 4  Ván 5
1.P2-5         
M8.7               
2.M2.3               
M2.3               
3.X1-2               
X9-8               
4.C7.1               
C7.1               
5.X2.6               
P8-9               
6.X2-3               
X8.2               
7.M8.7(1)        7.P8-7
T3.5            P2/1
8.M7.6      8.X9.1   8.C7.1
P2.4(2)    X1.1   S4.5   P2-7
9.C3.1(3)  9.C5.1 (7)   9.P8-7   9.X9-6   9.X3-4
P2/1(4)   P2/1   P2.4   P2.1   X8.6
10.C3.1   10.M6.7   10.C5.1   10.C5.1   10.C7.1
P2-4   P2-5   X1-4   X1-4   X8-2 (21)
11.C3-2   11.M3.5   11.X9-8   11.X6.8   11.C7.1 (22)
P4/2(5)   P9.4 (8)   P2-3   Tg5-4   P9-3
12.C2.1   12.P5.2   12.M6.5 (11) 12.M7.6   12.P7.7
P4-7   P9-5   X4.5 (12)   C3.1   X1-3
13.C2.1   13.C9.1 (9) 13.M5.7   13.M6.7   13.X4.1
P7.6   C5.1   P3-7 (13)   C3.1   P7-3
14.S4.5   14.X9.3   14.P7-8 (14) 14.M3.5 (17) 14.M3/5
X1-2   C5.1   X4-2   C5.1 (18)   P5-5 (23)
15.P8-6   15.P8.2 (10) 15.X3-6   15.M7.5 (19) 15.P5.4 (24)
X2.4(6)      P7.3   M7.5   P3-5 (25)
      16.S4.5   16.Mt/7   16.P5.2
      S6.5   C3-4   S4.5
      17.P8-9 (15) 17.C5.1   17.X4-3
      X2.3   M5.3   X3.9 (26)
      18.P9.4   18.X3.3   
      S5.4   C4.1   
      19.P9.3   19.P5/1   
      S4.5   C4-5 (20)   
      20.M7.8      
      T5/3      
      21.X6-7      
      Tg5-6      
      22.X7.3      
      Tg6.1      
      23.X7-3 (16)    
- +  + -  + -  - +  - +

(1) Đến đây hình thành trung pháo quá hà xa đối bình phong mã cao xa bảo mã bố cục.
(2) Đen phóng xe quá hà, lừa đỏ đổi tốt.
(3) Để tránh đen ăn tốt tróc đôi, người chơi cờ nghiệp dư thường C3.1.
(4) Đen thuận thế lùi pháo xâu chuổi, đỏ rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
(5) Lùi pháo đánh xe, chấn kinh tứ phía, thật đáng cảm thán.
"(6) Đen ưu thế lớn.
Lời kết: Nước 9 đỏ thuận tay tiến tốt chính hợp ý đen. Nên đổi thành C5.1 duy trì tiên thủ.
(7) Phe đỏ xông trung tốt, đã giải trừ họa đen bình pháo bắn tượng đánh xe dữ dội, có thể từ trung lộ phát động thế tiến công. Đồng thời còn dụ phe đen lùi pháo xâu chuỗi, thực thi trước bỏ sau lấy.
(8) Như X1-2; P5.2 X2.7; P5-4 X2-6; M5.6 đỏ tiên thủ.
(9) Đỏ tiến biên binh, đen tuy có không đầu pháo nhưng không đất dụng võ.
"(10) Đỏ bắt được pháo, chiếm ưu.
Lời kết: Nước 8 đen P2.4 là nóng vội. Nên đổi thành P2/1; P8.4 P2-7; X3-4 X1-2; P8-5 M7.5; M6.5 M3.5; P5.4 P7-5 thế cục bình ổn. "
(11) Mã đạp trung tốt nhìn như tất nhiên nhưng lại ám tàng cạm bẫy.
(12) Đen phóng xe đến tuyến tốt của đỏ, tìm kiếm đối công.
(13) Đen pháo ăn tốt, nhất tiễn song điêu nhưng cánh phải trống rỗng.
(14) Đỏ không thèm quan tâm xe lộ 3, bình pháo với suy nghĩ dùng tam tử quy biên tạo sát cuộc.
(15) Đỏ phế xe, không phải cá chết, chính là lưới rách.
(16) Đỏ thắng thế.
Lời kết: ván này đối sát kịch liệt, khói lửa 4 phía, chấn động lòng người. Nước 12 đen X4.5 cùng đỏ đối công hiển nhiên là do đánh giá tình huống không đầy đủ. Nên đổi đi M7.5 hình thành đối công
(17) Đỏ tràn lên khiêu chiến, trung lộ xếp một hàng dài. Đen không dám buông lỏng, tập trung quân chủ lực đối phó, pháo phải cố gắng kiềm chế xe mã đỏ, đại chiến hết sức căng thẳng.
(18) Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Phe đen giơ cao trung tốt, dụ phe đỏ tiến mã đạp tượng.
(19) Phe đỏ tiến mã đạp tượng, bên ngoài lại tựa như có lợi ích thực tế, kì thực không hợp chuẩn.
(20) Đen hơn quân chiếm ưu.
Lời kết: Đỏ nước 15 nhảy mã đạp tượng không hợp. Nên đổi thành M7/8 thế cuộc cân bằng.
(21) Bình xe áp mã, lấy mã làm mồi nhử, xảo bày cạm bẫy.
(22) Tham ăn một mã, có hối không kịp.
(23) Quá môn tranh tiên, đỏ thảm đạm thất sắc.
(24) Như X4-3 thì P5.4; X3/1 P3-5; X3-5 X3.6 đỏ thúc thủ chịu trói.
(25) Khí tử công sát, đen toàn tuyến phản kích.
(26) Đen chiếm ưu quá lớn.
Lời kết: Nước 11 đỏ tham ăn mã mà hối hận không kịp. Nên đổi lại M3/5. Thử đi vài nước: M3/5 P7-2; P7.5 P9-3; C7.1 X1.2; C7.1 P2.8; M5.7 X2-3; X9-8 X3/1; C7.1 X3/7; X4-3.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment