Wednesday, October 25, 2017

Bộ sách luyện thành cao thủ cờ tướng [PDF-Tiếng trung]

  Tiếng Trung Tiếng Việt  
TT Tên Tác giả Tên Tác giả Năm Tải
1 中炮横车七路马对屏风马全盘战术   李金炎 Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật  Lí Kim Viêm.Pdf    
2 兵类布局大全    Binh loại bố cục Kim Khải Xương Lưu Hải Đình.Pdf    
3 象棋中局细解   Tượng kì trung cục tế giải.pdf      
4 象棋基本战术   Tượng kỳ cơ bổn chiến thuật Trình Minh Tùng.Pdf    
5 象棋布局陷阱新编   TuongKyHamTinhTanBien Hoacvanhoi.Pdf    
6 象棋布局飞刀与陷阱 杨典   Tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản  Dương Điển.Pdf 2014.5  
7 象棋全盘布局战略  李雪明 Tượng kì toàn bàn bố cục chiến lược  Lí Tuyết Minh.Pdf    
8 中炮过河车对屏风马左马盘河  朱宝位,刘海亭 Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà Chu Bảo Vị , Lưu Hải Đình Pdf.Pdf    
9 象棋必胜战术精解   tượng kì tất thắng chiến thuật tinh giải.pdf      
10 象棋杀法宝典 杨典 Tượng kỳ sát pháp bảo điển Dương Điển.Pdf 2012.5  
11 中炮过河车对屏风马平炮兑车   Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa.pdf      
12 象棋布局细解 葛维蒲 Tượng kỳ bố cục tế giải Cát Duy Bồ.Pdf 2013.09  
13 象棋基本杀法宝典   Tượng kỳ cơ bản sát pháp bảo điển.pdf      
14 象棋初级习题500例   Tượng kỳ sơ cấp tập đề 500 lệ.pdf      
15 象棋实用残局宝典   Tượng kỳ thực dụng tàn cục bảo điển.pdf      
16 象棋中局细解  言穆江   Tượng kì trung cục tế giải   Ngôn Mục Giang .Pdf    
17 象棋布局宝典 柳大华,程明松;
李艾东,桔梅
Tượng kỳ bố cục bảo điển.pdf Liễu Đại Hoa, Trình Minh Tùng; Lý Ngải Đông, Kết Mai 2013.01  
18 象棋杀局宝典   Tượng kỳ sát cuộc bảo điển      

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment