Tuesday, April 4, 2017

[Video] Song ngữ anh việt - English today DVD 1 - Giới thiệu

Song ngữ anh việt - English today DVD 1 - Giới thiệu
Video được sub với dạng song ngữ anh việt để các bạn vừa nghe, xem, đọc. Dễ học, dễ so sánh.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment