Wednesday, November 2, 2016

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU: 3.Thuận pháo trực xa đối hoành xa -- trực xa đối hữu hoành xa


HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU: 3.Thuận pháo trực xa đối hoành xa -- trực xa đối hữu hoành xa

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 M2.1 4. M8.7 X1.1
Tiên khởi hữu hoành xa, có nét mới mẻ.

5. C3.1...
Ngoài ra còn 2 thủ đoạn khác:
[1] binh bảy tiến một, xe 1 bình 4 xe hai tiến bốn, xe 9 tiến 1 pháo tám tiến bốn, xe 9 bình 6 sĩ sáu tiến năm, xe 6 tiến 3 pháo tám bình năm, mã 7 tiến 5 pháo năm tiến bốn, sĩ 4 tiến 5 xe chín bình tám, pháo 2 bình 3 tượng bảy tiến năm, Tốt 1 tiến 1 pháo năm yên ổn, xe 4 tiến 5 pháo vừa lui hai, xe 4 bình 3 mã bảy lui sáu, mã 1 tiến 2 binh bảy tiến một, xe 3 lui 2 xe hai tiến hai, pháo 3 bình 2 xe tám bình chín, pháo 2 tiến 1 đen ưu;
[2] pháo tám tiến hai, Tốt 3 tiến 1 xe hai tiến năm, xe 1 bình 3, pháo tám bình ba, xe 3 tiến 2 xe chín bình tám, pháo 2 bình 3 xe tám tiến bốn, sĩ 6 tiến 5 pháo ba tiến ba, pháo 3 bình 7 binh ba tiến một, pháo 5 bình 3 mã ba tiến bốn, tượng 7 tiến 5 mã bốn tiến năm, đỏ ưu.

... X1-4 6. M3.4 X9.1
7. P8-9...
Như đổi đi sĩ sáu tiến năm, thì xe 9 bình 6 mã bốn tiến năm, xe 4 tiến 5 xe hai tiến năm, sĩ 6 tiến 5 mã năm tiến ba, đoạn 2 bình 7 pháo năm tiến năm, tượng 3 tiến 5 tượng bảy tiến năm, xe 4 bình 3 xe chín bình bảy, xe 6 tiến 4 pháo tám tiến bốn, pháo 7 bình 6 pháo tám bình ba, tướng 5 bình 6 pháo ba bình sáu, pháo 6 bình 7 sĩ năm lui bốn, xe 6 tiến 4 tướng năm tiến một, xe 6 lui 1 tướng năm lui một, phe đỏ nhiều quân, đen có thế tiến công mỗi bên có điều kiêng kỵ.

... X9-6 8. M4.5 M7.5
9. P5.4 S4.5 10. S6.5 X6.3
11. X9-8 P2.2 12. C7.1 X4.5
13. X2.2 X6-5 14. C9.1 X4-3
15. P9.4...(hình)

Như đổi đi pháo hai bình sáu, thì xe 5 lui 1 xe tám tiến năm, xe 5 tiến 3 tượng bảy tiến năm, xe 5 bình 4 xe sáu tiến một, xe 3 bình 4 xe tám bình năm, xe 4 bình 3 mã bảy lui sáu, pháo 5 bình 2 pháo chín bình tám, pháo 2 tiến 4 binh một tiến một, mã 1 lui 3 xe năm bình tám, tượng 7 tiến 5 pháo tám bình sáu, mã 3 tiến 4 mã sáu tiến tám, xe 3 bình 9 pháo sáu bình chín, pháo 2 bình 1 mã tám tiến sáu, xe 9 bình 4 xe tám lui hai, xe 4 bình 2 mã sáu tiến tám, mã 4 tiến 5 mã tám tiến sáu, Tốt 3 tiến 1 binh bảy tiến một, tượng 5 tiến 3 mã sáu lui bảy, pháo 1 bình 9 song phương thế cân bằng.

... C3.1 16. P5-4 X5-6
17. P4-1 C3.1 18. P1.3 P5-2
19. X8-9 X6/1 20. C9.1 P2.3
21. M7/6 Pt/1 22. C5.1 X3-6
23. M6.7 Ps-5 24. T3.5 P2-5
25. X2/2 C3.1 26. M7.5 P5.4
Hai bên tranh giành tiên thủ

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment