Saturday, October 29, 2016

Giải nữ toàn quốc tượng kỳ năm 2016-17 vòng [9]: Chu Dập tiên thua Đường Đan

1. T3.5 P8-5 2. C3.1 …
Hình thành phi tương đối tả trung pháo khai cục
… M8.7
3. M2.3 X9-8 4. X1-2 P2-4
Có ý định tiến pháo tróc mã lúc đó tốt 5 và xe lộ 2 của trắng sẽ không có căn
5. M8.9 X8.4 6. X9-8 M2.3
7. P8-6 C3.1 8. P2/1…
Ý đồ bình sang lộ 5 đổi xe vì đen có xe chưa ra
… X1.2 Ý đồ lên mã đổi pháo trước
9. P2-5 X8-6 10. X2.6 M3.4
Đổi pháo có lợi cho đen vì mã lộ 3 trắng vô căn dễ bị công kích
11. P6-7 X1-2 12. X2-3 X2.7
13. M9/8 T7.9 14. M8.9 C1.1
Tiến tốt hay, hạn chế mã 9 (hình)15. P5-8 …
Bình pháo khỏi lộ 5 là thất bại, đi C5.1 hay hơn
… M4.5 16. M3.5 P5.4
17. P8-5 P5-7 18. X3-2 P4.4
19. C7.1 T3.5 20. C7.1 X6-3
21. P7/1 S4.5 22. P5.5 P4-5
23. S4.5…
Nên p7-5 mời đổi
… X3/1 24. P5-4 P7.1
25. X2/3 M7.6 26. C3.1 T9.7
27. P4-2 T5/7 28. P2/2 P7/1
29. X2/2 T7/5 30. P2/1 P7-9
Phe đen thủy chung không chấp nhận đổi quân, từng bước tiêu diệt tốt phe trắng, lúc này phe đen vị trí thật tốt, phe trắng có chút bị động.
31. X2-4 X3-7 32. X4-3 X7-8
33. P7.2 P5/3 34. X3-2 M6.7
35. X2/1 X8.2 36. X2-1 P9/2
37. X1-3 M7/5
Hậu thắng

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment